Zásady činnosti jednotek

ZÁSADY ČINNOSTI JEDNOTEK NA ÚSEKU CIVILNÍ
OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL

[K § 70 odst. 6 písm. d) zákona]

§ 30

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel 15) jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v § 21 až 28. Při zásahu

  1. zdolávají požáry,
  2. provádí záchranné a likvidační práce,
  3. podílí se na evakuaci obyvatel,
  4. podílí se na označování oblasti s výskytem nebezpečných látek,
  5. podílí se na varování obyvatel,
  6. podílí se na dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku,
  7. podílí se na humanitní pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

§ 31

Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou činnost uvedenou v § 30, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování 16) a k havarijnímu plánu kraje. 17)

Rozdíl mezi JSDH a SDH

Jaký je rozdíl mezi JSDHO a SDH ?  Jakou roli hrají tyto dvě organizace v oblasti požární ochrany ?

Zákon č. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:

§ 29

  1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.

§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

§ 75
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí sena odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na pravidelně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany
a hasičstva.

16.03.2011 11:47ospěšným organizací a jiným orgánům
a organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem. 7a)

7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Vypalování porostů

Vypalování Porostů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3
písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt může bát uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena – jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.