Vypalování porostů

Vypalování Porostů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3
písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt může bát uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena – jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.

Rychlá pomoc v restauraci

Žofie Ondráčková (1969) a Jan Vojta (1975) žijí v Tvarožné v okrese Brno-venkov. Žofie je podnikatelka a pět let hasičkou, Jan Vojta je traktoristou-mechanizátorem. Letos 4. ledna kolem deváté hodiny večer spadl z barové židle v místní restauraci jeden z hostů tak nešťastně, že se udeřil do temene a způsobil si tržnou ránu na hlavě. Při odchodu z restaurace náhle upadl do bezvědomí a zapadl mu jazyk. Jan Vojta a Žofie zraněnému společně poskytli první pomoc. Uvolnili mu jazyk a intenzivně poskytovali umělé dýchání. Přivolali rychlou záchrannou službu a ve stabilizovaném stavu ho předali lékaři, který konstatoval, že pouze díky rychlé a kvalifikované pomoci byl zachráněn život muže.

Zdroj: Alarm revue hasičů a záchranářů, listopad/prosinec  6/2008

Zájezd do Kvačan

Na výroční schůzi 2007 jsme se dohodli, že uspořádáme zájezd do naší družební obce na Slovensku – do Kvačan. Rozhodli jsme se využít prodloužený víkend od pátku 28.9. do neděle 30.9. t.r.
Odjezd byl stanoven na 6. hodinu ranní od zbrojnice. Vyjeli jsme s mírným zpožděním, ale dobrou náladou. Ještě před hranicemi začalo mrholit, ale když jsme dorazili ke hradu Strečno, nepršelo. Začalo až za chvíli a ne a ne přestat. Naší další zastávkou byl Oravský hrad. Jeho prohlídka mohla být považována za trénink na sobotní výšlap, protože na hradě bylo nutno zdolat asi 300 schodů. Okolo půl šesté jsme dorazili do Kvačan a začali se ubytovávat. Sešli jsme se na večeři ve školní jídelně, kde nás přípitkem přivítal starosta.
V sobotu po snídani jsme se popovezli k ústí Prosiecké doliny. Byla naplánovaná túra z Prosiecké doliny do Kvačanské nebo koupání v termálním aquaparku. Počasí vypadalo slibně. Cesta dolinou byla velmi pěkná a jen mírně náročná, ti nejzdatnější si túru prodloužili o výstup na Prosečné. Večer jsme se opět dobře najedli v jídelně a těšili se na večerní zábavu společně s místními.
Nedělní snídaně byla později, abychom se lépe vyspali, po ní někteří stihli i ranní mši v kapličce. Cestou domů jsme nejprve navštívili Demänovskou jeskyni a abychom nevyšli ze cviku, zdolali jsme přibližně 900 schodů.  Poslední zastávkou byl dřevěný protestantský kostel, který měl zajímavou historii. Pak už jsme jeli rovnou cestou domů.
Závěrem chci poděkovat  především našemu řidiči br. Petru Pejřilovi, který nás bezpečně vozil, a také organizátorovi zájezdu Jarovi Kocourkovi.

Autor: Marie Ryšavá