Zásady činnosti jednotek

ZÁSADY ČINNOSTI JEDNOTEK NA ÚSEKU CIVILNÍ
OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL

[K § 70 odst. 6 písm. d) zákona]

§ 30

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel 15) jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v § 21 až 28. Při zásahu

  1. zdolávají požáry,
  2. provádí záchranné a likvidační práce,
  3. podílí se na evakuaci obyvatel,
  4. podílí se na označování oblasti s výskytem nebezpečných látek,
  5. podílí se na varování obyvatel,
  6. podílí se na dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku,
  7. podílí se na humanitní pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

§ 31

Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou činnost uvedenou v § 30, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování 16) a k havarijnímu plánu kraje. 17)

Rozdíl mezi JSDH a SDH

Jaký je rozdíl mezi JSDHO a SDH ?  Jakou roli hrají tyto dvě organizace v oblasti požární ochrany ?

Zákon č. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:

§ 29

  1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.

§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

§ 75
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí sena odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na pravidelně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany
a hasičstva.

16.03.2011 11:47ospěšným organizací a jiným orgánům
a organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem. 7a)

7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.